Меню
Your Cart

Разпродажба на остатъчни бройки смартфони Samsung. Виж ТУК.

Защита на лични данни

Политика за поверителност

“NovGsm.com” е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR).


Търговско дружество  „NovGsm.com”  - ЕИК  е със седалище и адрес на управление: гр.  6000, ул. . “NovGsm.com” е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал.1 от Закона за защита на личните данни и е вписанo в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на личните данни по чл.10, ал.1, т.2 от ЗЗЛД с уникален идентификационен номер 126656


За целите на изпълнение изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, “NovGsm.com”  е сключило Договор за предоставяне на услугата „Длъжностно лице по защита на данните“ с „Аматас“ ЕАД. За Длъжностно лице по защита на данните е определен:


„АМАТАС“ ЕАД с електронен адрес за контакт: dpo@amatas.eu и телефонен номер 0899911911


Като администратор на лични данни, “NovGsm.com”  има задължение да Ви информира относно обработването на лични данни, което извършва, както и относно възможностите да упражните Вашите права при незаконосъобразно обработване на лични данни.


Като клиенти на “NovGsm.com”, Ваши лични данни се събират и обработват за следните цели:


За счетоводни и данъчни цели, на основание Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.;

За целите на сервизното и гаранционно поддържане на стоките, на основание специалното законодателство в областта на защитата на потребителите;

За целите на видеонаблюдението с охранителна цел, на основание легитимните интереси на администратора;

За целите на маркетинга при участие в игри и томболи, на основание съгласието на субектите на данни.

За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти

Съгласие за обработване на лични данни се изисква само при липса на друго основание за обработване на данни – например договор, специална разпоредба на закон, легитимния интерес на администратора и т.н.


Категориите лични данни, които “NovGsm.com” обработва за Вас са както следва:


За счетоводни и данъчни цели – имена, ЕГН, адрес;

За целите на сервизното и гаранционно поддържане на стоките – имена, адрес, телефон за връзка;

За целите на видеонаблюдението с охранителна цел – записи;

За целите на маркетинга при участие в игри и томболи – имена, дата на раждане, адрес, телефон за връзка, електронен адрес.

За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти: Име, адрес, телефон, електронен адрес. С цел обработка на онлайн кредитни заявки - име, адрес, телефон, електронен адрес и ЕГН, необходими на съответната кредитна компания.

Сроковете на съхранение на данните се определят, както следва:


За счетоводни и данъчни цели – съгласно приложимото законодателство;

За целите на сервизното и гаранционно поддържане на стоките – съгласно приложимото законодателство;

За целите на видеонаблюдението с охранителна цел – 2 месеца;

За целите на маркетинга при участие в игри и томболи – до приключване на маркетинговата кампания.

За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти.

Онлайн декларация за защита на неприкосновеността на личния живот


Лични данни


Съгласно Общия регламент относно защитата на личните данни (ОРЗД) на ЕС личните данни се определят като:


“всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.


Как използваме вашата информация


С настоящото известие за защита на неприкосновеността на личния живот ви уведомяваме за начина, по който ние, “NovGsm.com”, ще събираме и използваме личните ви данни за издаване на фактури, сервизно обслужване на закупени стоки, предявени рекламации от клиенти, “бисквитки”, “facebook pixel”, “pixel tags”, жалби, абонаменти и др.


Защо “NovGsm.com”  трябва да събира и съхранява лични данни?


За да ви предоставим документ за собственост на закупената стока, коректно сервизно обслужване, център за обслужване на клиенти, информационни бюлетини, трябва да съберем лични данни за целите на ЗСч., ЗДДС., и за целите на кореспонденция и подробно предоставяне на услуга. Във всеки случай ние се ангажираме и гарантираме, че информацията, която събираме и използваме е подходяща за тази цел и не представлява нарушаване на личното ви пространство.


При осъществяване на контакт за маркетингови цели “NovGsm.com” ще се свърже с вас за допълнително съгласие.


Как “NovGsm.com”  използва личните данни, които събира за мен?


“NovGsm.com” ще обработва (събира, съхранява и използва) информацията, която предоставите, по начин, който е съвместим с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) на ЕС. Ще положим усилия да поддържаме информацията ви точна и актуална, както и да не я съхраняваме за по-дълъг период от необходимото. “NovGsm.com” е длъжна да пази информация съгласно закона, като например информация, необходима за целите на данъка върху доходите и за целите на извършване на одит. Периодът, за който следва да се съхраняват определени видове лични данни, може да се регулира и от конкретните изисквания на бизнес сектора и от договорени практики. Личните данни могат да се съхраняват в допълнение към тези периоди в зависимост от индивидуалните нужди на бизнеса.


Може ли да разбера какви лични данни съхранява организацията за мен?


По ваше искане “NovGsm.com” може да ви уведоми за това каква информация съхраняваме за вас и начините на обработването ѝ. Ако “NovGsm.com” съхранява лични данни за вас, можете да поискате следната информация:


данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с лицето или организацията, която е определила как и защо да се обработват данните ви. В някои случаи това ще бъде представител на ЕС.

координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, когато е приложимо;

целта на обработването, както и правното основание за обработването;

ако обработването се основава на законните интереси, преследвани от “NovGsm.com” или трета страна – информация за тези интереси;

категориите лични данни, които са събрани, съхранявани и обработвани;

получателите или категориите получатели, на които данните са или ще бъдат разкрити;

ако възнамеряваме да предадем личните данни на трета държава или международна организация – информация за начина, по който гарантираме, че това се извършва по сигурен начин. ЕС одобри изпращането на лични данни на някои държави, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. В някои случаи ние ще гарантираме, че са налице конкретни мерки за сигурността на вашата информация.

за какъв период ще се съхраняват личните данни;

данни за правата ви на коригиране, изтриване, ограничаване или възражение срещу това обработване;

информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

как да подадете жалба до надзорния орган;

дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте длъжни да предоставите личните данни и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени;

източникът на личните данни, ако те не са събрани директно от вас;

всякакви подробности и информация за автоматизирано вземане на решение, като например профилиране, и всякаква важна информация за логиката на този процес, както и значението, и очакваните последици от това обработване.

“NovGsm.com” не предоставя данни за своите клиенти на трети лица, освен когато това се изисква по силата на изрични разпоредби на закон, например за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност.


“NovGsm.com”  не предоставя данни за своите клиенти в трета държава или международна организация.


Като клиенти на “NovGsm.com”, и в качеството си на субекти на данни, имате право да изискате от администратора достъп до, коригиране или изтриване на Ваши лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да направите възражение срещу обработването, както и да упражните правото на преносимост на данните.


В случаите, когато Ваши лични данни се обработват на основание Вашето информирано съгласие, Вие имате право по всяко време да го оттеглите, като имате предвид, че оттеглянето на съгласието има действие занапред.


Предоставянето на определения обем от лични данни е задължително във случаите, когато те са необходими за изпълнение на законови изисквания или са свързани с изпълнение на договор.


“NovGsm.com” не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение личните данни на своите клиенти. 


Форма за упражняване на правата като субект на лични данни : https://novgsm.com/gdpr-form


Като субекти на лични данни имате право да подадете жалба до надзорния орган:


Комисия за защита на личните данни


София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2


Електронна поща: kzld@cpdp.bg


Интернет страница: www.cpdp.bg

Този сайт използва cookies, за да осигури правилна функционалност. Ние събираме информация за посетителите, съобразно нашата политика за защита на личните данни. За повече информация: Защита на лични данни.